เทรนด์งานที่เปลี่ยนไป ในทศวรรษหน้า

การเติบโตทางเทคโนโลยี ท่ามกลางข้อจำกัดทางทรัพยากรธรรมชาติ ผนวกกับช่วงอายุประชากรโลกส่วนใหญ่ที่เข้าสู่การเป็นผู้สูงวัย หรือ วัยหลังเกษียณ ทำให้เกิดการคิดค้นเรื่องพลังงานทดแทนและเกิดเทรนด์งานใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปจาก traditional style ด้วยเช่นกัน

เทรนด์งาน เปลี่ยนไป ในทศวรรษหน้า

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้ปรับทิศทางการเรียนการสอนตามเทรนด์ของงานหรืออาชีพในอนาคตไปล่วงหน้าแล้ว ซึ่งแม้ประเทศไทยยังล่าช้าตามหลังอยู่ แต่ก็ดีกว่าไม่ปรับตัวเสียเลย

เทรนด์ของงานในอนาคตอันใกล้ ได้แก่

1. ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ (Cyber security experts)

มีหน้าที่ปกป้อง Software และ Hardware ทั้งหมดในระบบเครือข่าย (Network) ขององค์กรหรือหน่วยงาน ในระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด รวมถึงการตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้อมูลทางระบบคอมพิวเตอร์

2. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ

เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่สมบูรณ์แบบ ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งก็เป็นทิศทางแนวโน้มเช่นเดียวกับประชากรของโลกในภาพรวม ประกอบกับความก้าวหน้าในนวัตกรรมและศาสตร์แห่งการชะลอวัย จึงทำให้ค่าเฉลี่ยอายุขัยของประชากรไทยและประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น (อายุยืนขึ้น) จึงทำให้มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญงานดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย โดยเฉพาะวัยหลังเกษียณ มากขึ้น

ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงวัยในอนาคต จะมีความต้องการที่หลากหลายมากกว่ากลุ่มผู้สูงวัยในอดีต ทั้งในส่วนของไลฟ์สไตล์ เช่น การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การออกกำลังกายตามวัยหรือโรคประจำตัว การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารและทำธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น ผู้ที่จะมารับผิดชอบงานการดูแลด้านสุขภาพ จึงควรมีทักษะความรอบรู้ทั้งด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และการใช้อินเตอร์เน็ต จึงจะสามารถเข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายได้

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อและการตลาดออนไลน์

เทรนด์การตลาดยุคใหม่ที่ใช้ระบบออนไลน์เป็นหลัก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ผู้ที่พร้อมรับงานด้านการผลิตสื่อและวิเคราะห์ทางการตลาด ทั้งเชิงลึกเพื่อการหาจุดแข็งจุดอ่อนของธุรกิจ และปรับปรุงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และเชิงกว้าง เพื่อการขยายฐานลูกค้าและขณะเดียวกันก็ยังสร้าง Brand royalty ของกลุ่มลูกค้าเดิม ให้คงอยู่ เป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง

4. นักทำคอนเทนต์ (content creators)

นักเขียนบทความที่มีประสบการณ์และสามารถผลิตงานที่ประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และตีโจทย์ทางการตลาดได้ “แตก” เป็นที่ต้องการอย่างมาก ด้วยวิถีชีวิตปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่รับสื่อออนไลน์ ทั้งจากเว็บไซด์ เพจ Instagram รวมถึง application ต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงในแต่ละวัน

เทรนด์งานที่เปลี่ยนไป ทศวรรษหน้า

การผลิตชิ้นงานคอนเทนต์ จึงต้องแข่งกับเวลาและยังต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพของเนื้อหา จึงจะส่งเสริมธุรกิจให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้บริโภคสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดีที่สุด

โอกาสและความท้าทายของงานเทรนด์ใหม่ ๆ ยังมีอีกมาก หากรีบปรับตัวและพัฒนาความรู้ รวมถึงสั่งสมประสบการณ์เฉพาะทางในด้านที่ถนัดเสียแต่วันนี้ ขณะเดียวกัน ก็ต้องเสริมทักษะและความรอบรู้เฉพาะด้าน สำหรับความพร้อมที่จะรับมือต่อเทรนด์งานใหม่ ๆ ที่จะเกิดในเจเนอเรชันถัดไปด้วยเช่นกัน